VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují práva a povinnosti

prodávajícího a kupujícího v oblasti prodeje zboží při uzavírání kupních smluv

prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěný na internetové stránce www.bioseptik.cz

 

1.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou

součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným

způsobem před samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi

seznámit.

2. DEFINICE

2.1. Pojmy definované v tomto článku, mají pro účely těchto VOP význam, uvedený v

následujících bodech tohoto článku.

 

2.2. e-shop je internetový obchod společnosti Ing. Vladimír Kurek umístěný na internetové

stránce https://www.bioseptik.cz umožňující nakupování zboží nabízeného prodávajícím

na uvedené stránce.

 

2.3. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o

kupujícím včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje a jejich

vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace není nezbytnou podmínkou

využívání e-shopu.

 

2.4. Prodávající je Ing. Vladimír Kurek Strojnícka 10 080 06 Prešov, Firma je registrována na

Obvodním úřadě v Prešově, číslo živnostenského registru: 707-5727, IČ: 14366207 (dále “jen prodávající”).

 

2.5. Kupující je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která

projevila zájem nakupovat zboží přes e-shop a uzavřít s prodávajícím Kupní smlouvu

ohledně zboží nabízeného přes na e-shop, a která za tím účelem řádně vyplnila a přes e-

shop odeslala závaznou objednávku a doručila ji prodávajícímu.

 

2.6. Oprávněná osoba je osoba, odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako

osoba, které má být objednané zboží předáno. Uvedení jména oprávněné osoby v

objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

 

2.7. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího v

rozsahu jméno, příjmení, dále adresu pro doručení (ulice, město, PSČ), e-mail a telefonní

číslo kupujícího, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH,

způsob doručení (přepravy) zboží.

 

2.8. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněná na internetové stránce

www.bioseptik.cz, která obsahuje zejména název a popis nabízeného zboží, objem a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou

účinné od momentu jejich zveřejnění na internetové stránce www.bioseptik.cz. Na

objednávky učiněné a kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky

zboží se tato změna nevztahuje.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

3.1. K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě prodávající dodá kupujícímu objednané

zboží (dále jen „Kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy,

kterým je závazná objednávka kupujícího, a písemného přijetí návrhu na uzavření smlouvy

informativním e-mailem ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.

 

3.2. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednatel a (kupujícího) adresovaná

prodávajícímu. Objednávku lze uskutečnit následujícími způsoby:

telefonicky v době od 8:00 do 15:30 hodin. v pondělí až pátek

elektronickou poštou (e-mailem) na adresu info@bioseptik.cz

vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.bioseptik.cz a jeho

odesláním přes e-shop

 

3.3. Objednávka dále zahrnuje:

 

udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím svých osobních údajů v

souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění

některých zákonů pro interní účely prodávajícího, a v případě, že kupující (objednatel)

uvádí i údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží, že tak činí pouze s jejím souhlasem a

dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi v těchto VOP.

 

3.4. Přijetím návrhu na uzavření smlouvy je v časné písemné prohlášení prodávajícího

adresováno kupujícímu, ve kterém prodávající potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření

smlouvy, přijímá. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem doručení přijetí

návrhu kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení

nebo nečinnost prodávajícího neznamenají přijetí návrhu.

 

3.5. Kupující nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odmítnout

návrh na uzavření smlouvy i mlčky, resp. bez uvedení důvodu.

 

3.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá

účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu. Předmětem uzavřené Kupní

smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní

cenu a přepravné. Uzavřenou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo

rušit jen na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce, v objednávce, jakož i v

potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího.

Kupní cena je v e-shopu vždy aktuální a zahrnuje DPH a je stanovena v měně CZK.

 

4.2. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu prodávajícího do

místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do

místa dodání, který si kupující zvolil.

 

4.3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno

Jinak.

 

4.4. Po uzavření Kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu prodávajícímu, a to

jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn vybrat si při objednávání zboží:

 

  • platba v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá od kupujícího přepravce) 
  • platba převodem přes účet. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího 
  • platba platební bránou GP webpay (Global Payments)
  • platba v hotovosti na pobočce

 

4.5. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn momentem připsání kupní ceny na

účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky nebo předáním kupní ceny přepravci.

5. DODACÍ PODMÍNKY (DODACÍ LHŮTA, MÍSTO DODÁNÍ A ZPŮSOB PŘEPRAVY ZBOŽÍ DO MÍSTA DODÁNÍ)

5.1. Dodací lhůta, ve které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, je uvedena v

potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se

prodávající dodat zboží kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne potvrzení

Objednávky.

 

5.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné

dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace,

jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla pojí.

 

5.3. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání a prodávající ji jako místo dodání potvrdil.

 

5.4. Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání

zboží po označení zboží a zadání místa dodání.

 

5.5. Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou:

 

osobní odběr na adrese: Ing. Vladimír Kurek, Strojnícka 10, 080 06 Prešov – zboží může převzít pouze kupující nebo osoba, která se prokáže plnou mocí udělenou jejím kupujícím. Tato osoba musí být dostatečně identifikována a prokázána platným dokladem totožnosti

 

poštovní přeprava („na dobírku“) – cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky

 

přeprava kurýrem – cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky

 

přeprava přes společnost Packeta – cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky;

 

Všechny typy dopravy nad 1750CZK jsou zdarma, není-li to u daného zboží uvedeno jinak

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu

nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen

písemně potvrdit v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží. Spolu s dodacím

listem obdrží kupující účetní doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

 

6.2. Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněné iv případě, že prodávající

byl připraven předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm

umožní převzetí zboží, a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů než jsou důvody na

straně prodávajícího.

 

6.3. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí prodávajícímu zpět, je

prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu

nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a také za vady,

které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců a

začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční list slouží jako účetní doklad.

 

7.2. Podrobnosti o právech kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady a postup při

reklamaci zboží upravuje reklamační řád, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

8. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Dokud nebylo kupujícímu (objednavateli) doručeno přijetí objednávky (tj. dokud nebyla

uzavřena kupní smlouva), může objednatel objednávku odvolat prostřednictvím

elektronické pošty nebo telefonicky do 24 hodin od uskutečnění objednávky. V případě

odvolání objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky. V případě, že již byla

zaplacena kupní cena a došlo k odvolání objednávky dle tohoto bodu 8.1., prodávající vrátí

objednateli již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem na účet

objednatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

 

8.2. V případě odstoupení od smlouvy do expedice zboží neúčtujeme žádné penále ani jiné

Poplatky.

 

8.3. Podle § 7 a násl. zákona 102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo

poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů je kupující, je-li

spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode

dne převzetí zboží.

 

8.4. V odvolání objednávky i v odstoupení od smlouvy je třeba uvést jméno a příjmení

kupujícího (objednatele), e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Pro

zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky, resp. odstoupení od

smlouvy Vám doporučujeme, abyste nám odvolání objednávky, resp. odstoupení od

smlouvy zaslali prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) nebo poštou. Vzor ZDE

 

8.5. Včasné odstoupení podle bodu 8.3. a 8.4. je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno

prodávajícímu. Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se smlouva od začátku ruší.

 

8.6. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:

převzít zboží zpět od kupujícího, přičemž kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne

odstoupení od smlouvy zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Ing. Vladimír Kurek, Strojnícka

10, 080 06 Prešov, nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k

převzetí zboží. Zboží nám neposílejte na dobírku, protože dobírku nepřevezmeme – náklady

na vrácení zboží nese v souladu s § 10 odst. 3 zákona 102/2014 S.z. kupující. Do balíku přiložte

kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím.

vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy

veškeré platby, které od kupujícího přijal v souladu s § 9 odst. 1 zákona 102/2014 SZ.

 

8.7. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení

zboží. V případě vrácení poškozeného zboží prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu

sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka prodávajícího na náhradu

škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, resp. její zbytek po snížení o náhradu škody, vrátí prodávající kupujícímu bankovním

převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.

 

8.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z následujících důvodů:

 

  • nepřevezme-li kupující objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů

než jsou důvody na straně prodávajícího,

nepřevezme-li kupující objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě,

  • jestliže i přes veškeré úsilí prodávajícího, které lze od něho požadovat, není prodávající

schopen dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo

nedodává a není v možnostech prodávajícího jinak jej pořídit,

  • pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje.

 

8.9. Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno

kupujícímu, s tím, že pro odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě elektronické

pošty e-mailu. Již zaplacenou kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode

dne doručení odstoupení bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s

kupujícím nedohodne jinak.

 

8.10. Odstoupení prodávajícího od smlouvy se však nedotýká nároku prodávajícího na

náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným

pokusem o dodání zboží kupujícímu.

 

8.11. Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je prodávající oprávněn uspokojit z peněžních

prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující (objednatel) prohlašuje, že před odesláním objednávky prodávajícímu se

seznámil s těmito VOP. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že

dává souhlas ve smyslu § 11 ods. 1 zákona č. 1 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao

změně a doplnění některých zákonů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní

údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti

prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se

zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými

právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci

osobních údajů kupujícího v souladu s § 17 odst. 1. 1 zákona č. 1 122/2013 Sb. o ochraně

osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů. Souhlas se zpracováním osobních

údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce

od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 

9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby – objednatele a (kupujícího), resp.

oprávněné osoby za účelem uzavření Kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z

Kupní smlouvy. Využívá je zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení

objednaného zboží. Prodávající odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby

nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě

osob provádějících doručování zásilek).

 

9.3. Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: křestní jméno,

příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa trvalého

bydliště, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

 

9.4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu,

bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném

případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání

objednaného zboží (kurýrské společnosti apod.). Všechny osoby, které přijdou do styku s

osobními údaji jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji.

 

9.5. Účelem zpracování osobních údajů je:

vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 S.z. o dani z přidané

Hodnoty; doručení zboží a identifikace kupujícího nebo oprávněné osoby před předáním předem zaplaceného zboží; potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží; evidence osob registrovaných prostřednictvím e-shopu; evidence objednávek a Kupních smluv pro vyřizování případných reklamací; zasílání aktuální nabídky a komerčních informací prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) se souhlasem adresáta.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

10.1. Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního

řádu Slovenské republiky, zejména ale ne výlučně se zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní

zákoník ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve

znění pozdějších předpisů, zákonem č.j. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších

předpisů a zákonem č. 250/2007 Sb. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží

nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené

mimo provozní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a nabývají účinnosti

dnem 1. ledna 2016.

 

10.2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové

stránce www.bioseptik.cz.

 

10.3. Právní vztahy založené Kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními Kupní smlouvy (tj.

obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými

ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, přičemž ustanovení

smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními

obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před

dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

10.4. V případě, že jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným

a nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost nebo vykonatelnost ostatních

ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů

samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté,

co zjistí, že některé z ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné

a/nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným

ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

 

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Slovenské republiky, s výjimkou jakýchkoli kolizních norem, které by uplatňovaly hmotné právo jakékoli jiné jurisdikce.

 

Schválil Ing. Vladimír Kurek – majitel

Produkt přidán do seznamu přání
Product added to compare.