REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2016 a ruší platnost předchozích

reklamačních pravidel. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako

dokument na internetových stránkách www.bioseptik.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákonník ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") a v souladu se zákonem č.

250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží,

u kterého jsou v záruční době uplatněna práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále

jen "reklamace"). Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při

řešení reklamace a způsob provádění záručních oprav. Týká se zboží a služeb

prodávaných prodávajícím kupujícím. Stížnosti jsou podávány v souladu s těmito

zásadami pro vyřizování stížností, s výhradou právních předpisů a práv spotřebitelů

 

1.2. Prodávajícím je Ing. Vladimír KUREK Strojnícka 10 080 06 Prešov, Společnost je zapsána u Okresního úřadu v Prešově, číslo živnostenského rejstříku: 707-5727, IČO: 14366207 (dále jen “prodávající“).

 

1.3. Kupujícím je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která

projevila zájem o koupi zboží prostřednictvím e-shopu a uzavření kupní smlouvy s

prodávajícím ohledně zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu, a která za tímto účelem

řádně vyplnila a odeslala závaznou objednávku prostřednictvím e-shopu a doručila ji

Prodávajícímu.

2. POUČENÍ O PRÁVU KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. Platí při nákupu v e-shopu na webu www.bioseptik.cz

 

2.2. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že prodávající splnil své

informační povinnosti včas a řádně podle ustanovení § 3 zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně

spotřebitele při prodeji zboží nebo služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo

smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen

„zákon č.102/2014 Z. z.“).

 

2.3. Podle ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Sb. má kupující právo odstoupit od uzavřené

smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží a je nutné, aby v této lhůtě

bylo oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno prodávajícímu nejpozději poslední den

lhůty. Kupující má právo rozbalit a otestovat zboží obdobným způsobem jako při obvyklém

nákupu v kamenné prodejně po převzetí. Testování však neznamená začít zboží používat a

po několika dnech jej vrátit prodávajícímu. Kupující nesmí bez souhlasu prodávajícího

odstoupit od smlouvy u zboží, které je určeno výhradně pro jednoho spotřebitele nebo

které vzhledem ke svým vlastnostem nelze vrátit. Kupující uplatňuje své právo na

odstoupení od smlouvy písemně, na adrese Ing. Vladimír Kurek, Strojnícka 10, 080 06

Prešov. Odstoupení od smlouvy (Model TU) musí obsahovat ID kupujícího, datum

objednávky, přesnou specifikaci zboží, číslo účtu, kam zaslat vrácenou cenovku. Kupující je

povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží spolu s

příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu apod., případně je předat

prodávajícímu nebo osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží (§ 10 odst. 1 zákona č.

102/2014 Sb.). Neposílejte nám zboží na dobírku, protože dobírku nepřevezmeme – náklady

na vrácení zboží nese kupující.

 

2.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží, vrátí

prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené na faktuře nebo její

části do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a dodání zboží

prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

 

2.5. Pokud zboží plně splňovalo deklarované požadavky na jakost a nebylo vadné, vrátí

kupující zboží na své náklady.

 

2.6. V případě, že kupující nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou ve Všeobecných

obchodních podmínkách a těchto Reklamačních podmínkách, není odstoupení od Kupní

smlouvy platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a

zároveň má nárok na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

2.7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními

podmínkami a těmito Obchodními podmínkami a plně s nimi bez výhrad souhlasí.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Obecná zákonná záruční

doba je 24 měsíců. V rámci zákonné záruční doby se reklamace řídí zákonem č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k tomuto

reklamačnímu řádu. Při předloužené době se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním

Řádem.

 

3.2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání vizuálně překontrolovat spolu s

dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození obalu) podle

přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve

shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo mechanicky poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození

popsat v prodávajícím protokolu přepravce.

 

3.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit elektronickou poštou

(e-mailem) na adresu: info@bioseptik.sk, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez

zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace

neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se

nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

3.4. Místo pro uplatnění reklamace je: Ing. Vladimír Kurek, Srojnícka 10, 080 06 Prešov. Zboží

lze reklamovat i osobně.

 

3.5. Reklamované zboží doporučujeme zaslat jako pojištěný balíček. K reklamovanému

zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a dostatečné a

správné kontaktní údaje na kupujícího. Všechny zásilky zasílané kurýrem typu: "hradí

příjemce" budeme odmítat a posílat zpět. O přijetí a řešení reklamace Vás budeme

informovat telefonicky nebo e-mailem (dle údajů ve Vaší objednávce nebo na přiloženém

průvodním dopise, neručíme za špatně uvedené kontaktní údaje).

4. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Není-li oprava možná a

povaha vady nebrání obvyklému používání, může se prodávající s kupujícím dohodnout

na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V

případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu

vystaven dobropis.

 

4.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně

používána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za

zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

4.3. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30

dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

 

4.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace

vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

 

4.5. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď

telefonicky nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení

automaticky zasláno na adresu kupujícího na náklady prodávajícího. Pokud bylo zboží

reklamováno osobně, kupující je povinen si po vyřízení reklamace zboží vyzvednout na

místě, kde uplatnil reklamaci.

 

Schválil Ing. Vladimír Kurek, Majitel

 

Vypracováno v souladu se zákonem č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.j. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Produkt přidán do seznamu přání
Product added to compare.