Podmínky ochrany osobních údajů

I. Záklaní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona 18/2018 Sb. o ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Ing. Vladimír Kurek, IČ:

14366207 se sídlem Prešov, Strojnícka 10. (dále jen: „provozovatel“).

 

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou: Strojnícka 10, 080 06 Prešov, tel.č. +421 51 77 64 736,

email: info@bioseptik.sk

 

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více

zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními

údaji odpovědné osoby jsou: +421 51 77 64 736.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které

provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění

Smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména

pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v

případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní

údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,

bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany

provozovatele plnit, 

 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po

dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména

pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v

případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní

údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,

bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany

provozovatele plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje:

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po

dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

 • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s

provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 

2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou

poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení

zpracování podle § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,

 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo

email provozovatele uvedený v článku. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě,

 

3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni/oznámeni s podmínkami

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou

verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Produkt přidán do seznamu přání
Product added to compare.