ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1) Kupující má ve smyslu §11 ods. 1 zákona č. 1 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci.

 

2) Pokud na žádost podle bodu 1 odpověděl prodávající zamítavě nebo na žádost neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

 

3) Kupující má právo vybrat si subjekt alternativního řešení spotřebitelského sporu. Aktuální seznam subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů a bližší informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů, zejména o možnostech a podmínkách alternativního řešení spotřebitelských sporů je uveden na stránce Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.

 

4) Kupující může k řešení sporu také využít platformu pro řešení sporů online.

 

5) Alternativní řešení spotřebitelského sporu začíná na návrh kupujícího u subjektu alternativního řešení spotřebitelského sporu.

 

6) Podmínky řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů:

·         kupující musí využít všech zákonem dané možnosti před tím, než se obrátí na příslušný subjekt alternativního řešení sporu. uplatní své právo v reklamačním řízení;

·         kupující musí podat návrh do jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost kupujícího o nápravu nebo marného uplynutí 30denní lhůty ode dne, kdy kupující odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl;

·         vyčíslitelná hodnota sporu musí přesahovat částku 500CZK subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud se věcí, které se návrh týká, již dříve zabýval a kupující byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a alternativní řešení sporu by vzhledem ke všem okolnostem bylo zjevně neúčelné;

·         subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporů by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí;

·         nesmí se jednat o spory podle § 4 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

 

7) Návrh musí obsahovat:

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),

 • úplné a srozumitelné popsání rozhodujících skutečností (co je sporné),

 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny

zboží apod.),

 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u

prodávajícího poprvé (např. první reklamace),

 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla

uzavřena dohoda stran v rámci alternativního řešení spotřebitelského sporu a ani

nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo alternativní řešení

spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

 • datum a podpis navrhovatele (Váš)

 

K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti potvrzující uváděné skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně, ústně do protokolu, nebo elektronicky prostřednictvím emailu.

 

8) Alternativní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvláště složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Alternativní řešení spotřebitelského sporu končí:

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

 • vydáním odůvodněného stanoviska,

 • odložením návrhu (např. spotřebitel prohlásí, že se rozhodl ukončit svou účast na

alternativním řešení sporu),

 • úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou

osobou,

 • zánikem bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou,

 • vyškrtnutím oprávněné právnické osoby ze seznamu.

 

9) Subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů může požadovat za zahájení řešení sporu od kupujícího poplatek, jehož výši zveřejňuje na svém webovém sídle. Náklady spojené s alternativním řešením spotřebitelských sporů nese každá strana sporu Samostatně.

 

10) V případě, že alternativní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost alternativního řešení spotřebitelského sporu využít a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

 

Produkt přidán do seznamu přání
Product added to compare.